Danh sách chứng chỉ của học viên


Năm:
Tên chứng chỉ:
Họ tên học viên:
  
  

Tên chứng chỉ Họ tên Nghề nghiệp Cơ quan Ngày cấp Hình chứng chỉ
Chứng chỉ 1 Nguyễn Văn A Work 1 Company 1 08-07-2016
Chứng chỉ 2 Nguyễn Văn B Work 2 Company 2 08-07-2017
Chứng chỉ 3 Nguyễn Thị C Work 3 Company 3 08-07-2016
Chứng chỉ 4 Nguyễn Thị D Work 4 Company 4 08-07-2017